Xpress Bilsalg auktionsbetingelser

for Sælger


1
Om Xpress Bilsalg
1.1

Xpress Bilsalg er en auktionstjeneste (”Auktionssiden”). Auktionssiden findes p.t. på xpressbilsalg.dk, der ejes af eBay Classifieds Scandinavia ApS, Wildersgade 8, 1408 København K (”Xpress Bilsalg”).

1.2

Xpress Bilsalg er en auktionstjeneste (”Auktionssiden”). Auktionssiden findes p.t. på xpressbilsalg.dk, der ejes af eBay Classifieds Scandinavia ApS, Wildersgade 8, 1408 København K (”Xpress Bilsalg”).

1.3

I disse auktionsbetingelser anvendes følgende definitioner:

 • ved ”Sælger” forstås den person eller virksomhed, som sætter en bil til salg via Auktionssiden
 • ved ”Bilauktion” forstås en konkret auktion for en bil indrykket af Sælger på Auktionssiden
 • ved ”Budgiver” forstås en bruger af Auktionssiden, der afgiver bud på en Bilauktion
1.4

Disse auktionsbetingelser fastlægger vilkårene for Sælgers brug af Auktionssiden.

2
Indrykning af bilen til salg på Auktionssiden
2.1

Ved brugen af Auktionssiden indestår Sælger for, at samtlige afgivne oplysninger er korrekte, præcise og fuldstændige.

2.2

Sælger er forpligtet til at lave en fyldestgørende og korrekt beskrivelse af bilen, herunder skal alle fejl, mangler, tilpasninger, panterettigheder, ejendomsforbehold samt øvrige forhold af relevans for en Budgiver beskrives. Ved oprettelse af Bilauktionen forpligter Sælger sig til at levere en bil som beskrevet. Opdager Sælger efter, at Bilauktionen er oprettet, at beskrivelsen er mangelfuld, skal Xpress Bilsalg straks informeres herom.

2.3

Sælger indestår for at have fuld råderet over den bil, som indrykkes på Bilauktionen, herunder at bilen sælges fri for pantehæftelser eller andre tredjemandsrettigheder, således at køber opnår fuld og uindskrænket ejendomsret til bilen, når køber opfylder sine forpligtelser overfor Sælger. Sælger har bevisbyrden herfor.

2.4

Xpress Bilsalg kan uden begrundelse afvise at optage en bil på en Bilauktion og har ret til at fastsætte start- og sluttidspunkt for de Bilauktioner, der optages. Xpress Bilsalg har i en Bilauktionen løbetid ret til, uden varsel, at aflyse, deaktivere eller ændre tidspunkter for Bilauktionen.

3
Sælgers mulighed for at afbryde Bilauktionen
3.1

Sælger kan telefonisk anmode Xpress Bilsalg om at afbryde sin Bilauktion, såfremt der ikke er afgivet bud, der opfylder den af sælger fastsatte mindstepris. Sælger skal betale fuldt salgssalær, såfremt Bilauktionen ikke afbrydes inden første bud bliver afgivet. Xpress Bilsalg vurderer om anmodningen kan imødekommes.

3.2

Er der afgivet bud på en Bilauktion, der opfylder den af Sælger fastsatte mindstepris, kan Sælger ikke afbryde Bilauktionen, idet Sælger er forpligtet til at sælge bilen til den Budgiver, der bliver højestbydende.

4
Salær
4.1

Sælger skal betale Xpress Bilsalg et salgssalær, hvis der på Sælgers Bilauktion afgives bud, som opfylder den af Sælger fastsatte mindstepris, hvis Sælger accepterer et bud under mindsteprisen, eller hvis der i øvrigt opnås enighed om prisen mellem Sælger og en Budgiver.

4.2

Salgssalæret skal betales uanset, om der efterfølgende gennemføres en handel, eller der optræder misligholdelse mellem Sælger og Budgiver. Ethvert forhold mellem Sælger og Budgiver er Xpress Bilsalg uvedkommende.

4.3

Salgssalæret udgør et fast salær, som Sælger oplyses i forbindelse med sin anmodning om oprettelse af en Bilauktion.

5
Mindstepris
5.1

Ved oprettelsen af en Bilauktion fastsætter Sælger en mindstepris på bilen. Xpress Bilsalg kan afvise Bilauktionen, hvis mindsteprisen vurderes urealistisk høj.

5.2

Såfremt der ved Bilauktionens slutning ikke er indgået bud over mindsteprisen, er Sælger ikke forpligtet til at sælge bilen til Budgiver. Se dog nedenfor vedrørende efterfølgende budrunde i punkt 5.4.

5.3

Når den af Sælger fastsatte mindstepris er opnået, er Sælger forpligtet til at sælge bilen til den Budgiver, der har afgivet det højeste bud.

5.4

Såfremt den af Sælger fastsatte mindstepris ved Bilauktionens slutning ikke er nået, forbeholder Xpress Bilsalg sig ret til at forlænge eller genoptage Bilauktionen til en efterfølgende budrunde, hvor Sælger og den højestbydende Budgiver vil blive kontaktet direkte af Xpress Bilsalg med henblik på at få parterne til at opnå enighed om prisen.

6
Budvilkår (retsvirkninger og rettigheder ved afgivelse af bud)
6.1

Budgivers identitet holdes hemmelig indtil Bilauktionen er afsluttet.

6.2

Xpress Bilsalg fastsætter for Bilauktionen et startbud/åbningsbud. Det første bud afgivet af Budgiver skal være større end det fastsatte startbud/åbningsbud.

6.3

Sælger må på ingen måde direkte eller indirekte påvirke egne Bilauktioner, herunder må Sælger ikke selv eller ved hjælp fra tredjemand afgive bud på egne Bilauktioner. Påvirker Sælger Bilauktionen, ifalder Sælger en bod på kr. 5.000, der straks skal betales til Xpress Bilsalg.

7
Sælgers forbud mod salg til anden side
7.1

Så længe en bil er til salg via Bilauktionen er Sælger uberettiget til at sætte samme bil til salg eller sælge bilen andre steder. Sælger er dermed uberettiget til at sælge bilen til andre end dem, der byder via Auktionssiden, indtil Bilauktionen er afsluttet. Bilen skal straks efter at være tilmeldt Auktionssiden og så længe Bilauktionen løber afmeldes/deaktiveres fra enhver anden annoncering.

7.2

Sælges bilen til anden side på trods af ovennævnte, er Sælger pligtig at betale en aftalt bod på i alt kr. 10.000 til Xpress Bilsalg. Sælger betaler herudover salgssalær samt erstatter det købssalær Budgiver skulle have betalt til Xpress Bilsalg. Xpress Bilsalg og Budgiver kan desuden kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

8
Levering af bilen og Budgivers undersøgelsesret
8.1

Sælger og Budgiver er selv ansvarlige for gennemførelsen af handlen.

8.2

Levering af bilen sker med Budgivers afhentning af bilen, medmindre andet er angivet i forbindelse med Bilauktionen eller aftales mellem Budgiver og Sælger.

8.3

Budgiver skal af Sælger tilbydes at kunne hente bilen senest 7 dage efter Bilauktionens afslutning.

8.4

Sælger skal anvise betalingsmulighederne for Budgiver. Budgiver skal tilbydes at betale med andre midler end kontanter, f.eks. via bankoverførsel.

8.5

Budgiver eller en af dennes bilkyndige ansatte/repræsentanter er inden handlens gennemførelse berettiget til at foretage en sædvanlig undersøgelse af bilen, herunder til at afprøve bilen og til at besigtige motorrummet.

9
Klagemuligheder for forbrugere
9.1

Er du utilfreds med en service eller et produkt købt hos os, er du altid velkommen til at kontakte Xpress Bilsalg på info@xpressbilsalg.dk. Vi vil herefter bestræbe sig på at finde en løsning.

Hvis det ikke lykkedes, at finde en løsning, har du mulighed for at klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Klagen kan indsendes elektronisk via www.forbrug.dk.

Du kan også indsende en klage via EU-kommissionens klageportal på http://ec.europa.eu/consumers/odr/, hvilket kan være relevant hvis du har bopæl udenfor Danmark.

10
Xpress Bilsalgs ansvar / ansvarsfraskrivelse
10.1

Xpress Bilsalg har intet ansvar for indgåelsen eller gennemførelsen af købsaftalen mellem Budgiver og Sælger. Herunder har Xpress Bilsalg intet ansvar i relation til de angivne oplysninger om bilen, kvaliteten, sikkerheden og lovligheden af de udbudte biler, Sælgers adkomst til at sælge bilen eller Budgivers mulighed for at opfylde købsaftalen.

10.2

Xpress Bilsalg tager forbehold for trykfejl, indtastningsfejl og andre fejlskrifter, og har i en sådan forbindelse intet ansvar.

10.3

Sælger krav på erstatning og/eller godtgørelse kan aldrig overstige det beløb, som Xpress Bilsalg har modtaget i salær fra Sælger i forbindelse med den aktuelle handel. Xpress Bilsalg er ikke ansvarlig for indirekte tab, som Sælger måtte lide, herunder men ikke begrænset til tids- eller avancetab eller tab af data.

10.4

I det omfang Xpress Bilsalg beskriver bilen efter anmodning på Sælgerens vegne, er Sælgeren forpligtet til snarest muligt selv at kontrollere, at beskrivelsen af bilen er korrekt i enhver henseende. Sælgeren er ansvarlig for bilens beskrivelse, uanset om denne er beskrevet af Sælgeren selv eller af Xpress Bilsalg på Sælgerens vegne, medmindre Xpress Bilsalg har handlet groft uagtsomt.

11
Immaterielle rettigheder.
11.1

Samtlige informationer, herunder men ikke begrænset til, tekst, grafik, software, HTML, koder og scripts i ethvert format, tilhører Xpress Bilsalg, og må alene anvendes i forbindelse med anvendelse af Auktionsiden. Ingen, herunder Sælger, er berettiget til at kopiere, modificere, uploade, downloade, overføre, publicere eller på nogen anden måde distribuere materiale fra xpressbilsalg.dk uden særskilt tilladelse.

11.2

Sælger indestår for, at de af Sælger afgivne oplysninger, beskrivelser, billeder eller andet materiale ikke krænker tredjemands rettigheder. Sælger skadesløsholder Xpress Bilsalg for ethvert krav og enhver omkostning, som Xpress Bilsalg pådrages som følge af Sælgers krænkelse af tredjemands rettigheder eller overtrædelse af gældende ret.

11.3

Ved oprettelse af Bilauktionen, overdrager Sælger alle rettigheder til billeder, tekster og andet materiale, som gøres tilgængelig via Bilauktionen, til Xpress Bilsalg.

12
Behandling af personlige oplysninger
12.1

Xpress Bilsalgs til enhver tid gældende fortrolighedspolitik finder anvendelse. Fortrolighedspolitikken kan læses ved at klikke her.

13
Tvister, lovvalg og værneting
13.1

Nærværende aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem Xpress Bilsalg og Sælger skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans.

13.2

Tvister mellem Sælger og Budgiver er Xpress Bilsalg uvedkommende.


Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. Generelt
 2. Hvilke personlige oplysninger indsamles?
 3. Sådan anvender vi dine personlige oplysninger
 4. Markedsføringsformål
 5. Cookies
 6. Adgang til, ændring og sletning af dine personlige oplysninger
 7. Beskyttelse og opbevaring af dine personlige oplysninger
 8. Andre oplysninger

1.
Generelt

I denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger beskrives politikken for xpressbilsalg.dk mv.. vedrørende behandling af dine personlige oplysninger ("politik om beskyttelse af personlige oplysninger"). Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder webstedet xpressbilsalg.dk ("websted") og alle relaterede websteder, programmer, tjenester og værktøjer, der henviser til denne politik ("tjenester"), uanset, hvordan du får adgang til tjenesterne, herunder adgang via mobilenheder.

eBay Classifieds Scandinavia ApS, Wildersgade 8, 1408 København K, Danmark, CVR-nr. 20618175, er ”dataansvarlig” (herefter ”Xpress Bilsalg”).

Omfang og samtykke: Ved at benytte webstedet og relaterede tjenester giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at Xpress Bilsalg kan behandle dine personlige oplysninger som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger og i vores brugervilkår.

Xpress Bilsalg kan til enhver tid foretage ændringer i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi anbefaler, at du jævnligt læser den. Væsentlige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil blive meddelt på vores websted. Den ændrede politik om beskyttelse af personlige oplysninger træder i kraft, så snart den er offentliggjort på webstedet. Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger blev offentliggjort på webstedet den 19. juni 2014.

Xpress Bilsalg er en del af eBay Inc. og er derfor underlagt eBay Inc.'s globale standarder for beskyttelse af personlige oplysninger (bindende virksomhedsregler). Du kan læse mere om, hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger i eBays bindende virksomhedsregler, som du kan få adgang til via eBay Privacy Center.


2.
Hvilke personlige oplysninger indsamles?

Vi indsamler følgende typer personlige oplysninger:

Oplysninger, vi indsamler automatisk: Når du besøger vores websted, benytter vores tjenester og/eller reagerer på annoncer eller andet indhold, indsamler vi automatisk de oplysninger, der sendes til os fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til:

 • oplysninger om din interaktion med vores websted og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra webstedet, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, IP-adresse og standardweblogoplysninger og
 • oplysninger indsamlet via cookies, web beacons og lignende teknologier.

Oplysninger, som du giver os: Vi indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster på vores websted, eller som du opgiver, når du benytter vores tjenester. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 • oplysninger, som du opgiver, når du opretter en brugerprofil eller benytter de tjenester, vi stiller til rådighed,
 • oplysninger, der opgives i forbindelse med konfliktløsning, korrespondance via vores websted eller korrespondance, der sendes til os, og
 • oplysninger om din og din enheds placering, herunder det entydige enheds-id, hvis du har aktiveret denne tjeneste på mobilenheden.

Oplysninger fra andre kilder: Vi modtager eller indsamler muligvis yderligere oplysninger om dig fra tredjeparter og føjer disse til vores brugeroplysninger. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til: demografiske oplysninger, navigationsoplysninger, supplerende kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dig fra andre kilder, f.eks. offentlige myndigheder, i det omfang det er tilladt ifølge loven.

3.
Sådan anvender vi dine personlige oplysninger

Du accepterer, at vi kan behandle dine personlige oplysninger (se ovenfor) til følgende formål:

 • til at give dig adgang til vores websted, vores tjenester samt til kundesupport,
 • til at forhindre, opdage og undersøge potentielt forbudte eller ulovlige aktiviteter, svig og sikkerhedsbrud og til at håndhæve vores brugervilkår,
 • til at tilpasse, vurdere og forbedre vores websted, tjenester, indhold og annoncer,
 • til at kontakte dig pr. e-mail, push-besked, sms-besked eller telefon for at informere om vores tjenester og tjenester leveret af selskaber, der er en del af eBay Inc.'s "virksomhedsfamilie" (herefter benævnt "eBay-koncernen"), med henblik på målrettede markedsføringsaktiviteter, serviceopdateringer og tilbud baseret på dine meddelelsespræferencer, eller til andre formål som anført i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og
 • til at levere andre tjenester du har anmodet om.

Videregivelse af dine personlige oplysninger til tredjeparter: Du accepterer, at vi kan videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger samt gældende love og bestemmelser. Vi vil vi ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

Du accepterer, at vi kan dele dine personlige oplysninger med:

 • Virksomheder i eBay-koncernen for at levere fælles indhold og tjenester (f.eks. registrering og kundesupport), for at forhindre, opdage og undersøge mulige ulovlige aktiviteter, overtrædelser af vores politikker, svig og/eller datasikkerhedsbrud og for at støtte beslutningsprocessen vedrørende produkter, websteder, programmer, tjenester, værktøjer og kommunikation. Virksomhederne i eBay-gruppen vil udelukkende bruge disse oplysninger til at sende dig markedsføringsbudskaber, når du selv har anmodet om disse tjenester, og de vil bruge dine personlige oplysninger i henhold til deres respektive politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Tjenesteudbydere, med hvem vi har indgået aftale om assistance til at levere vores tjenester på webstedet, f.eks. finansielle tjenesteudbydere, markedsføringsbureauer samt teknisk support. I disse tilfælde forbliver de personlige oplysninger under Xpress Bilsalgs kontrol.
 • Visse tredjeparter (f.eks. indehavere af immaterielle rettigheder, tilsynsmyndigheder, skattemyndigheder og andre kontrolmyndigheder), hvis dette er et lovkrav, eller i henhold til vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi kan udveksle dine personlige oplysninger:

 • - for at overholde juridiske forpligtelser eller en retskendelse, eller
 • - hvis det er nødvendigt for at forhindre, opdage eller retsforfølge strafbare forhold såsom svig eller bedrageri, eller
 • - hvis det er nødvendigt for at overholde vores politik eller beskytte andres rettigheder.

 • Andre tredjeparter, som du har givet tilladelse til at vi må dele dine oplysninger med via webstedet, f.eks. inden for rammerne af et samarbejde.
 • Virksomheder, som vi agter at fusionere med i forbindelse med en reorganisering, eller som opkøber os.
 • En indehaver af en immateriel rettighed, hvis indehaveren af en immateriel rettighed eller en mellemmand i god tro antager, at en annonce er i strid med ejerens rettigheder. Inden personlige oplysninger videregives, indgår indehaveren af IP-rettigheder en aftale, som bl.a. fastsætter, at oplysninger udelukkende videregives på den betingelse, at de kun må bruges i forbindelse med retssager og/eller indhentning af juridisk bistand og/eller til at besvare spørgsmål fra den relevante annoncør.

Ud over ovenstående vil vi, af hensyn til beskyttelsen af dine personlige oplysninger og for at hindre, at ondsindede personer eller parter får adgang til webstedet, ikke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter uden en retskendelse eller formel anmodning fra en offentlig myndighed i henhold til gældende lov, medmindre vi i god tro antager, at denne videregivelse er lovlig, nødvendig for at forhindre umiddelbart forestående personskade eller økonomisk skade, eller for at rapportere mistanke om ulovlige aktiviteter.


Oplysninger, som du deler på webstedet: På vores websted kan brugerne dele annoncer og andre oplysninger med andre brugere og derved give andre brugere adgang til de delte oplysninger. Da vores websted også gør det muligt for dig at kontakte en køber eller sælger direkte, anbefaler vi, at du overvejer, hvordan du deler dine personlige oplysninger med andre. Du er eneansvarlig for de personlige oplysninger, du deler med andre brugere via vores websted, og vi kan derfor ikke garantere beskyttelsen eller sikkerheden af de oplysninger, du deler med andre brugere.


Hvis du besøger vores websted fra en delt computer eller en computer i en internetcafé, anbefaler vi kraftigt, at du logger af efter hver session. Hvis du ikke ønsker, at den delte computer skal huske dig og/eller dine loginoplysninger, skal du fjerne cookies og/eller oversigten over dine besøg på webstedet.

4.
Cookies og lignende teknologier

Når du besøger vores hjemmesider eller anvender vores tjenester, applikationer, beskedsystemer eller værktøjer, kan vi eller vores samarbejdspartnere (fx annoncører, mediebureauer og annoncenetværk) bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier til blandt andet at identificere dig som bruger og forbedre din brugeroplevelse på vores websted samt til statistik, måling af vores ydelse samt markedsføring.

For nærmere information om brugen af disse teknologier henvises til vores politik om cookies, pixelcookies og lignende teknologier, der kan ses ved at klikke her.


5.
Adgang til, ændring og sletning af dine personlige oplysninger

Du kan kontakte kundesupport på info@xpressbilsalg.dk for at få indsigt i de personlige oplysninger, vi behandler om dig, men som ikke er direkte tilgængelige på webstedet, medmindre Xpress Bilsalg ikke er forpligtet til at give adgang i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Vi kan opkræve et gebyr til dækning af omkostningerne, dog højst det beløb, der er tilladt ved lov. Hvis dine oplysninger er faktuelt forkerte eller ufuldstændige eller irrelevante i forhold til de formål, vi behandler oplysningerne til, kan du anmode os om at ændre, slette eller blokere dine oplysninger. Sådanne anmodninger vil blive behandlet i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundesupport på info@xpressbilsalg.dk.

Du er til enhver tid berettiget til at tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger givet i henhold til denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger enten via webstedet eller ved at kontakte os som angivet ovenfor.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger er i strid med gældende lovgivning, kan du klage over behandlingen ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).


6.
Beskyttelse og opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring. Hvis du mener, din brugerprofil er blevet misbrugt, kan du dog kontakte os via kontaktformularen.

Vi lagrer ikke personlige oplysninger længere end tilladt ved lov og sletter personlige oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.


7.
Andre oplysninger

Misbrug og uopfordrede reklamemeddelelser ("spam"): Vi tolererer ikke misbrug af vores websted. Du har ikke tilladelse til at tilføje andre BilBasen.dk-brugere på din adresseliste (til e-mail eller post) i kommercielt øjemed, selvom en bruger har købt noget af dig, uden brugerens udtrykkelige samtykke. Hvis du bemærker, at nogen misbruger vores websted (spam eller falske e-mail), bedes du meddele os det på info@xpressbilsalg.dk.

Det er ikke tilladt at bruge vores medlemskommunikationskilder til at sende spam eller indhold, der er i strid med vores brugervilkår, på nogen måde. Af hensyn til din sikkerhed kan vi scanne meddelelser automatisk og kontrollere for spam, virus, phishing og anden skadelig aktivitet eller ulovligt indhold. Vi gemmer ikke meddelelser, der sendes via disse kilder, permanent.

Tredjeparter: Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder kun anvendelse og overførsel af oplysninger, som vi indsamler fra dig, medmindre andet er udtrykkeligt fastsat i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Xpress Bilsalg har ingen kontrol over tredjeparters politikker om beskyttelse af personlige oplysninger, som måtte finde anvendelse på dig. Når vi samarbejder med tredjeparter eller anvender tredjepartsværktøjer til at levere visse tjenester, anfører vi udtrykkeligt, hvilken politik om beskyttelse af personlige oplysninger der finder anvendelse. Vi opfordrer dig derfor til at spørge, før du videregiver dine personlige oplysninger til andre.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål vedrørende Xpress Bilsalg og vores websted, kan du kontakte os ved at klikke her. Du kan kontakte eBay Privacy Center, hvis du vil høre mere om eBay Inc. og om, hvordan eBay behandler og beskytter personlige oplysninger.


Vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier

Opdateret: 19. juni 2014

Når du besøger vores hjemmesider eller anvender vores tjenester, applikationer, beskedsystemer (såsom email) og værktøjer, kan vi eller vores leverandører bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier til at gemme oplysninger til brug for statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet samt markedsføring.

Denne side skal hjælpe dig med at forstå mere om disse teknologier og vores brug af dem på vores hjemmesider og i vores tjenester, applikationer og værktøjer.


Hvad er cookies, pixelcookies og lignende teknologier?

Ligesom de fleste hjemmesider bruger vi teknologier, der i det væsentlige er små datafiler, der placeres på din computer, tablet eller mobiltelefon (en "enhed"), og som giver os mulighed for at gemme visse oplysninger, hver gang du besøger eller interagerer med vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer.

De specifikke navne og typer af cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier, som vi bruger, kan ændre sig fra tid til anden. For mere information om cookies og lignende teknologier i almindelighed se http://www.allaboutcookies.org

For at hjælpe dig til bedre at forstå vores cookiepolitik og vores anvendelse af sådanne teknologier, har vi lavet denne korte oversigt over termonologier og definitioner:

Cookies - små tekstfiler (typisk lavet af bogstaver og tal), som placeres i hukommelsen på din browser eller enhed, når du besøger en hjemmeside eller ser en besked. Cookies giver en hjemmeside mulighed for at genkende en bestemt enhed eller browser. Der findes flere typer af cookies:

 • Midlertidige cookies udløber, når du stopper med at bruge browseren og giver os mulighed for at huske dine handlinger i løbet af den periode, hvor du anvender din browser.
 • Permanente cookies gemmes på din enhed og tillader os at huske dine præferencer eller handlinger på tværs af flere hjemmesider.
 • Førsteparts cookies sættes af den hjemmeside, som du besøger.
 • "Tredjeparts cookies" sættes af en tredjeparts hjemmeside, som er adskilt fra den hjemmeside, som du besøger.

Cookies kan deaktiveres eller fjernes ved hjælp af værktøjer, der er tilgængelige på de fleste browsere. De forskellige browsere tilbyder forskellige muligheder for at deaktivere muligheden for lagring af cookies.

Pixelcookies - små grafiske billeder (også kendt som "pixel tags" eller "clear GIFs"), som kan indgå i vores hjemmesider, tjenester, applikationer, beskedsystemer og værktøjer. Pixelcookies kan anvendes til en række formål, herunder til at måle effektiviteten af vores hjemmesider, til at overvåge, hvor mange besøgende der er på vores hjemmesider, og hvordan de navigerer på vores hjemmesider, hvor mange afsendte e-mails, der rent faktisk åbnes, til at overvåge effektiviteten af vores annoncering eller tælle, hvor mange særlige poster, artikler eller links, der faktisk bliver set.

Lignende teknologier til lagring af oplysninger - Teknologier, der lagrer oplysninger i din browser eller enhed, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom flash-cookies, HTML 5 cookies og andre metoder. Disse teknologier kan operere på tværs af alle dine browsere. I nogle tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specialværktøj. Vi kan bruge disse teknologier til lagring af oplysninger for at sikre din kontos sikkerhed eller for at spotte uregelmæssigheder i brug af hjemmesiden for at forhindre din konto fra at blive tilgængelig på en uautoriseret måde, eller til at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer.

Vi kan bruge udtrykkene "cookies" eller "lignende teknologier" i flæng i vores cookiepolitik for at henvise til alle teknologier, som vi kan bruge til at gemme data i din browser eller enhed eller til at indsamle oplysninger, der hjælper os til at identificere dig, som nærmere beskrevet ovenfor.


Dit valg og vores brug af cookies, pixelcookies og lignende teknologier

Vi tilbyder på vores hjemmesider bestemte funktioner, tjenester, applikationer og værktøjer, der kun er tilgængelige, hvis vi anvender de ovenfor nævnte teknologier. Du er altid velkommen til at blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, hvis din browser eller enhed tillader det. Men hvis du afviser cookies eller andre lignende teknologier, vil du ikke være i stand til at bruge bestemte funktioner, tjenester, applikationer eller værktøjer på vores hjemmesider. Du kan også blive bedt om at indtaste din adgangskode oftere under en et besøg på vores hjemmesider. For mere information om hvordan du kan blokere, slette eller deaktivere disse teknologier, skal du gennemgå afsnittet Hjælp i din browser, applikation eller enhed.

Generelt giver disse teknologier vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer adgang til at gemme relevante oplysninger i din browser eller enhed og senere læse disse oplysninger. Vi opbevarer ikke dine personlige oplysninger ved brug af disse teknologier, men bruger dem til at identificere dig i vores servere eller interne systemer. Hvor det er relevant, beskytter vi vores cookies og andre teknologier, så kun vi og/eller vores leverandører kan fortolke dem ved at tildele dem en unik identifikation, der kun kan forstås af os. Vi gemmer ikke nogen af dine personlige oplysninger på nogen af vores cookies eller lignende teknologier.

Vi indhenter dit samtykke til vores brug af disse teknologier til at indsamle og opbevare oplysninger ved at give dig gennemskuelig information og varsel om brugen og giver dig mulighed for at deaktivere disse teknologier som angivet ovenfor.


Vores brug af de ovenfor anførte teknologier falder i følgende generelle kategorier:

1. Operationelt nødvendigt. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nødvendige for driften af vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer. Dette omfatter teknologier, som giver dig adgang til vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer, der er nødvendige for at undgå uberettiget brug af disse tjenester og som forbedrer sikkerheden, eller som giver dig mulighed for at gøre brug af vores funktioner såsom shopping, gemte søgninger eller lignende;

2. Ydelsesrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der er nyttige for at vurdere resultaterne af vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer, herunder som en del af vores analytiske arbejde, der hjælper os til at forstå, hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside eller til at forbedre indholdet på vores hjemmesider, applikationer, tjenester eller værktøjer;

3. Funktionsrelateret. Vi kan bruge cookies eller andre lignende teknologier, der tillader os at tilbyde dig en forbedret funktionalitet, når du bruger vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer. Dette kan omfatte at identificere dig, når du logger ind på vores hjemmesider eller holde styr på dine angivne præferencer, interesser, og hvad du tidligere har set, så vi kan forbedre indholdet på vores hjemmesider;

4. Reklame eller målretning. Vi kan bruge førsteparts eller tredjeparts cookies og pixelcookies til at levere indhold, herunder annoncer, der er relevante for dine interesser på vores hjemmesider eller på tredjeparters hjemmesider. Dette omfatter hjælp af teknologier til at forstå nytten for dig af de reklamer og indhold, der er leveret til dig.

For at fravælge brugen af tredjeparts reklamerelaterede cookies og pixelcookies, se afsnittet om annoncenetværk og annoncebørser nedenfor.

Hvis du gerne vil fravælge alle andre typer teknologier, som vi anvender på vores hjemmesider, tjenester, applikationer eller værktøjer, kan du gøre det ved at blokere, slette eller deaktivere dem på den måde, som din browser eller enhed tillader det.

Anvendelse af disse teknologier fra leverandører

Vi kan arbejde med tredjeparts udbydere, almindeligvis kendt som leverandører, der med vores tilladelse kan placere tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at gemme oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer og værktøjer. Disse leverandører hjælper os med at drive vores hjemmesider, applikationer, tjenester og værktøjer og give dig en bedre, hurtigere og sikrere oplevelse.

Vores leverandører kan bruge disse teknologier til at hjælpe os med at levere vores egne ydelser og reklamer og indsamle anonyme oplysninger om de hjemmesider, som du besøger samt til at foretage analyser. Vi tillader ikke, at vore leverandører indsamler nogen af dine personlige oplysninger på vores hjemmesider eller i vores tjenester, applikationer eller værktøjer til deres egne formål. Vores leverandører er underlagt aftaler om fortrolighed med os og andre juridiske begrænsninger vedrørende deres brug eller indsamling af personlige oplysninger.

Med undtagelse af vores leverandørers brug af de ovenfor anførte teknologier, tillader vi ikke, at tredjeparts indhold på vores hjemmesider (såsom postlister, medlem-til-medlem kommunikation, klassificeret programoversigter, kommentarer, anmeldelser, osv.) lagrer cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til sporing eller indsamling af dine personlige oplysninger. Hvis du mener, at en tredjepart indsamler personlige oplysninger eller bruger sporingsteknologi, anmoder vi dig om at rapportere det til info@xpressbilsalg.dk.


Målrettede annoncenetværk og annoncebørser fra tredjeparter

Vores hjemmesider, tjenester, applikationer og værktøjer kan anvende tredjeparter, såsom reklamenetværk og reklamebørser, for at kunne give dig reklamer. Disse tredjeparts reklamenetværk og reklamebørser kan anvende tredjeparts-cookies, pixelcookies eller lignende teknologier til at indsamle oplysninger for at give dig deres tjenester. De kan også hente ID'et på din computer, din IP-adresse eller en identifikationskode til reklamer (IDFA), som kan bruges til at skræddersy reklamer, du ser på vores hjemmesider eller andre steder på nettet. Nogle af disse oplysninger kan udgøre personoplysninger. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i vores Persondatapolitik her.

For mere information om tredjeparts reklamerelaterede cookies, og hvordan du fravælger dem, kan du besøge enten http://www.youronlinechoices.eu/ eller http://www.aboutads.info/choices/.

Brugen af tredjeparters teknologier er ikke kontrolleret af os, selv om de bruger vores teknologi til at hjælpe med at opbevare og indsamle data. De relevante betingelser, persondatapolitik, tilladelser, meddelelser og valg fra tredjeparter bør gennemgås med henblik på deres praksis for indsamling, opbevaring og deling. Vi giver ikke nogen indeståelser i relation til de politikker eller praksisser, som anvendes af tredjeparts annoncører eller reklamenetværk eller relaterede tredjeparter.


Oversigt over tredjeparter

Nedenfor giver vi et overblik over de tredjeparter, der kan bruge cookies, pixelcookies og andre lignende teknologier på vores hjemmesider og formålet hermed.


Navn på tredjepart

Formål

33Across

Målrettet annoncering

Adform

Afvikling af reklameindhold og bannere

Annexus (Appnexus, Adnxs)

Målrettet annoncering

Admeld

Afvikling af reklameindhold og bannere

Admeta (atemda.com)

Afvikling af reklameindhold og bannere

Adscale

Afvikling af reklameindhold og bannere

Adtech

Afvikling af reklameindhold og bannere

Blue Kai

Målrettet annoncering

Bluestreak.com

Afvikling af videoannoncering

Clicktale

Analyse af brugeradfærd

Creative-serving

Afvikling af reklameindhold og bannere

Criteo

Målrettet annoncering

Doubleclick

Afvikling af reklameindhold og bannere

Euroads

Afvikling af reklameindhold og bannere

Facebook

Integration med Facebook som gør det muligt at dele BilBasen annoncer på Facebook

Fameup

Afvikling af videoannoncering

Gemius

Indsamling af trafiktal til statistik og markedsanalyse

Google Adsense

Afvikling af reklameindhold

Google Analytics

Tracking af data til analyse af trafik, navigation og brug af BilBasen

iBillboard (Bbelements)

Afvikling af reklameindhold og bannere

Improve Digital (360Yield)

Målrettet annoncering

Kineto

Afvikling af multimedieindhold

LiveGuide

Live chat support

Mathtag

Målrettet annoncering

Media Innovation Group (Mookie1)

Målrettet annoncering

MediaPlex

Analyseværktøj til marketing

NextPerformance

Målrettet annoncering

Nugg.ad

Målrettet annoncering og surveys

Optimizely

Test og optimering af funktioner og tjenester på BilBasen

Pingdom

Monitorering af oppetid og servere

Pubmatic

Afvikling af reklameindhold og bannere

Quantserve

Målrettet annoncering

Qualaroo

Indsamling af feedback fra brugere

Rubiconproject

Afvikling af reklameindhold og bannere

Semasio

Målrettet annoncering

Sitescout

Afvikling af reklameindhold og bannere

Sociomantic

Afvikling af reklameindhold og bannere

Telemetry

Afvikling af reklameindhold og bannere

TNS-Gallup

Opsamling af statistik til markedsanalyser

Turn

Målrettet annoncering

UserReport

Anvendes til indsamling af bruger feedback

UserVoice

Anvendes til indsamling af bruger feedback

Xaxis (gmads.net)

Målrettet annoncering


26/05/2018 12:58:38